Startnotitie Duurzaam Waardevol

Verduurzaming is een ontwerpopgave waarbij verschillende duurzaamheidsthema’s en ruimtelijke kwaliteit op elkaar worden afgestemd. MOOI Noord-Holland is door de VNG gevraagd om een regionale aanpak op te gaan zetten voor dit vraagstuk. Deze startnotitie vormt de basis voor een tweede fase waarin een plan van aanpak opgezet kan worden; een opstap voor regionale samenwerking op weg naar verduurzaming met kwaliteit.

Globale inventarisatie haalbaarheid verduurzamingsbeleid

Daartoe was een eerste globale inventarisatie nodig om de knelpunten binnen de bestaande situatie en de (politieke) haalbaarheid van samenhangend beleid in kaart te brengen. Gemeenten hebben in de huidige situatie (totdat de Omgevingswet van kracht wordt) meerdere instrumenten tot hun beschikking om richting en sturing te geven aan de verduurzamingsopgave, van visies tot concrete programma’s, regelingen en stimuleringsmaatregelen. Voor het ruimtelijke kwaliteitsbeleid zijn vooral de structuurvisie (ambitie), het bestemmingsplan, het welstands- en erfgoedbeleid van invloed.

Verduurzamingsopgave

In deze startnotitie gaat het over de verduurzamingsopgave: energiebesparing, -opslag en -opwekking door bouwkundige ingrepen aan (monumentale) gebouwen en in het openbaar gebied. Bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens, buitenschilisolatie, warmtepompen etc.

Projectteam

Opdrachtgever:
VNG innovatieve aanpakken

Opstellers Startnotitie:
Bas Schout | SCHOUT rv&b
Ingrid Langenhoff | MOOI Noord-Holland
Dorine van Hoogstraten | MOOI Noord-Holland
Rosanne Bruinsma | MOOI Noord-Holland

Expertmeeting:
Marieke Leeverink | gemeente Waterland
Atie Schenk | gemeente Beemster en Purmerend
Jan Boot| gemeente Beemster en Purmerend
Marina Schuit | gemeente Zaanstad
Annelies Hoekstra | gemeente Edam-Volendam
Jeroen Besseling | gemeente Edam-Volendam
Ilse Koreman | De Groene Grachten
Cees Hooyschuur | commissielid MOOI Noord-Holland en restauratiearchitect