erfgoed Scheybeek gemBeverwijk

Erfgoedbeleid

MOOI Noord-Holland werkt voor Noord-Hollandse gemeenten aan beleidsstukken die direct of indirect betrekking hebben op de cultuurhistorische kwaliteiten van dorpen, steden en buitengebieden. Een goed beleidsstuk kan veel helderheid geven voor de gemeente zelf en voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Wat wil de gemeente met het erfgoed, welke rol wil ze zelf vervullen om duurzaam gebruik van erfgoed te stimuleren en te begeleiden, welke kwaliteiten vindt de gemeente van belang om te ontwikkelen en te beschermen in de toekomst?

MOOI Noord-Holland werkte de laatste jaren onder andere aan ‘Erfgoedbeleid gemeente Enkhuizen: Erfgoed als vliegwiel’ (2021), gebiedsbiografie van Den Helder, de Erfgoedvisies van Ouder-Amstel en Beverwijk, de Omgevingsnota van Beemster en aan de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Haarlem en Zandvoort, die als basis diende voor de omgevingsvisie.

Gemeentelijke erfgoednota

Bij de zorg voor cultureel erfgoed kan de gemeente gebruik maken van een gemeentelijke erfgoednota (voorheen monumentennota). In een erfgoednota wordt de visie van de gemeente verwoord met betrekking tot het omgaan met beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en andere waardevolle structuren, landschappen en objecten. Die visie wordt in de nota vertaald naar concrete beleidsinstrumenten, zoals een gemeentelijke monumentenlijst, het verankeren in bestemmingsplannen en een eventuele subsidieregeling. MOOI Noord-Holland kan hierbij ondersteunen. In opdracht stellen wij een erfgoednota op. Altijd in samenspraak met betrokken partijen en in nauwe samenwerking met bestuurders en ambtenaren.

Lijst van gemeentelijke monumenten

Veel gemeenten hebben een lijst van gemeentelijke monumenten opgesteld: objecten, ensembles en structuren die voor de gemeente karakteristiek zijn. Het zijn lokale identiteitsdragers, plekken waar verhalen aan verbonden zijn of die in architectonisch, esthetisch, landschappelijk of stedenbouwkundig opzicht bijzondere waarde hebben. Door ze als gemeentelijk monument te beschermen, borgt de gemeente af dat er zorgvuldig mee omgesprongen wordt en dat het erfgoed ook op de lange termijn bewaard blijft: bij uitstek een publiek belang. MOOI Noord-Holland adviseert gemeenten bij de selectie van gemeentelijke monumenten en ondersteunt bij het opstellen van redengevende omschrijvingen.

Kerkenvisies

Bij MOOI Noord-Holland is een team van architectuurhistorici en bouwkundigen werkzaam op het gebied van de kerkenvisies. Veel Nederlandse gemeenten werken samen met kerkbesturen en andere kerkeigenaren aan een kerkenvisie. Aanleiding voor het opstellen van een kerkenvisie is het vraagstuk van leegkomend religieus erfgoed dat in vrijwel heel Nederland aan de orde is. Ook het Rijk vraagt aandacht voor dit onderwerp en stelt budget beschikbaar voor het opstellen van gemeentelijke kerkenvisies. MOOI Noord-Holland ondersteunt vier Noord-Hollandse gemeenten bij het kerkenvisietraject: Hoorn, Den Helder, Beverwijk en Koggenland.

Advies bij erfgoedbeleid door MOOI Noord-Holland

Voor meer informatie over ondersteuning in erfgoedbeleid, kunt u contact opnemen met Dorine van Hoogstraten via onderstaand mailadres of via 072 520 44 59.