gemeentelijke erfgoednota

Bij de zorg voor cultureel erfgoed kan de gemeente gebruik maken van een gemeentelijke erfgoednota (voorheen monumentennota). In een erfgoednota wordt de visie van de gemeente verwoord met betrekking tot het omgaan met beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en andere waardevolle structuren, landschappen en objecten. Die visie wordt in de nota vertaald naar concrete beleidsinstrumenten, zoals een gemeentelijke monumentenlijst, het verankeren in bestemmingsplannen en een eventuele subsidieregeling. MOOI Noord-Holland kan hierbij ondersteunen. In opdracht stellen wij een erfgoednota op. Altijd in samenspraak met betrokken partijen en in nauwe samenwerking met bestuurders en ambtenaren.

Lijst van gemeentelijke monumenten

Veel gemeenten hebben een lijst van gemeentelijke monumenten opgesteld: objecten, ensembles en structuren die voor de gemeente karakteristiek zijn. Het zijn lokale identiteitsdragers, plekken waar verhalen aan verbonden zijn of die in architectonisch, esthetisch, landschappelijk of stedenbouwkundig opzicht bijzondere waarde hebben. Door ze als gemeentelijk monument te beschermen, borgt de gemeente af dat er zorgvuldig mee omgesprongen wordt en dat het erfgoed ook op de lange termijn bewaard blijft: bij uitstek een publiek belang. MOOI Noord-Holland adviseert gemeenten bij de selectie van gemeentelijke monumenten en ondersteunt bij het opstellen van redengevende omschrijvingen.

Cultuurhistorie in bestemmingsplannen

Erfgoed kan beschermd worden door cultuurhistorische waarden expliciet vast te leggen in bestemmingsplannen. Sinds 2012 is het verplicht om bij de herziening van een bestemmingsplan rekening te houden met cultuurhistorische waarden. In de toelichting van het bestemmingsplan moet een beschrijving opgenomen worden van de manier waarop rekening is gehouden met de cultuurhistorische waarden die in een gebied aanwezig zijn (artikel 3.1.6 lid 2 sub a Bro). Maar, zelfs al is er breed draagvlak onder de bevolking en politieke wil, het nauwkeurig vastleggen van de cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan is een ingewikkeld proces. Daarom heeft MOOI Noord-Holland (toen nog WZNH) in 2013 in samenwerking met diverse andere partijen de Handreiking cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen uitgegeven.

Advies bij erfgoedbeleid door MOOI Noord-Holland

Voor meer informatie over ondersteuning in erfgoedbeleid, kunt u contact opnemen met Dorine van Hoogstraten via onderstaand mailadres of via 072 520 44 59.

actueel onderzoek en beleid
Erfgoed in ons portfolio
Dorine van Hoogstraten, beleidscoördinator
DORINE V HOOGSTRATEN