Beleidsontwikkeling

Van doelstelling tot contreet beleid

De meeste mensen zijn vóór een goede omgevingskwaliteit. Maar hoe kun je die prachtige doelstelling tot concreet onderwerp van beleid maken? Er is geen blauwdruk voor een goed ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Het gaat vooral om een ‘mechanisme’ dat tot ruimtelijke kwaliteit kan leiden. In het algemeen gaat het steeds om drie dingen: er moet een visie zijn, er moeten kwaliteitsvragen gesteld worden en er moet een verordening zijn met basisregels. Dat geldt van begin tot eind, dus ook op straatniveau waar de vergunningverleners en handhavers dagelijks actief zijn.

Ervaring op alle fronten

MOOI Noord-Holland heeft ervaring op verschillende fronten van beleid; welstandsbeleid, ruimtelijk kwaliteitsbeleid en erfgoedbeleid.  Wij bieden overheden en private partijen ondersteuning in verschillende fasen van beleidsontwikkeling: agenderen, stimuleren, (ontwerpend) onderzoek, visievorming, regelgeving, beleidsnota’s, opstellen van procedures, evaluatie en actualisatie.