Zorg voor goede omgevingskwaliteit

Overheden hebben een zorgplicht voor goede omgevingskwaliteit. Maar hoe doe je dat als het gaat om subjectieve waarden als schoonheid en aantrekkelijkheid? In Nederland is daarvoor de ‘methodiek van het deskundigenadvies’ gangbaar. Een door het openbaar bestuur aangestelde adviescommissie geeft – op basis van een democratisch vastgesteld beoordelingskader – een gewogen oordeel over een voorgesteld plan. Op basis van dat omgevingsadvies kan het bestuur zijn afweging maken en motiveren.

De rol van MOOI Noord-Holland

MOOI Noord-Holland faciliteert zulke adviescommissies en adviesteams. We doen dat in opdracht van gemeenten en andere publieke organisaties in Noord-Holland. We werken zo dicht mogelijk op de locatie, we vergaderen openbaar, we adviseren schriftelijk en elke adviescommissie of adviesteam stelt jaarlijks een evaluatie op. De leden worden benoemd door de opdrachtgever. De adviescommissies hebben verschillende namen, zoals welstands- en monumentencommissie, commissie ruimtelijke kwaliteit of kwaliteitsteam.

Verschillende adviezen

We onderscheiden het welstandsadvies, het monumentenadvies, het ruimtelijk kwaliteitsadvies en het integrale omgevingsadvies. De inhoud en reikwijdte van de adviezen is afhankelijk van de opdracht. De samenstelling van de adviescommissies wordt afgestemd op het type advies. Voor alle vormen is ook een second opinion mogelijk, daarvoor hebben wij een speciale Second Opinioncommissie.

 • Welstandsadvies:
  is gericht op het aanzien van bouwwerken en de visuele beleving van de omgeving.
 • Monumentenadvies:
  is gericht op de gevolgen voor de monumentale waarde van ingrepen aan, op of bij monumenten.
 • Ruimtelijk kwaliteitsadvies:
  gaat over op de kwalitatieve inbedding van een plan in zijn omgeving en omvat meerdere ruimtelijke disciplines zoals cultuurhistorie, monumenten, welstand, landschap, stedenbouw en openbare ruimte.
 • Integraal omgevingsadvies (of meerwaardeadvies):
  is gericht op de integrale belangenafweging die uiteindelijk door het bevoegd gezag moet worden gemaakt. Het omvat meerdere (sectorale) belangen en waarden zoals ruimtelijke aspecten, veiligheid, milieu, economie.