Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK)

In opdracht van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

De huidige bestemmingsplannen en welstandsnota’s worden met de ingang van de nieuwe Omgevingswet (verwachting 2021) vervangen door een omgevingsvisie en bijbehorend omgevingsplan. In het omgevingsplan worden alle regels vastgelegd ten aanzien van de uitvoering van bouwplannen.

Hoe maak je als gemeente een omgevingsplan dat duidelijk is over de gewenste kwaliteit van de leefomgeving? En hoe zorg je er vervolgens voor dat die kwaliteit op een stimulerende manier aan de orde komt bij ruimtelijke ingrepen, zonder alles dicht te timmeren met regels. Hoe kun je afwegingsruimte creëren?

OOK zoekt naar de ruimte voor ‘intersubjectief gezond verstand’ om de regels van het omgevingsplan te interpreteren: een transparante gezamenlijke afweging gebaseerd op deskundigheid en kennis van de unieke situatie.

Schetsboek OOK

Het OOK-resultaat is inmiddels gegoten in een schetsboek met 10 principes dat aan iedereen beschikbaar wordt gesteld. Deze principes bieden gemeenten concrete handvatten om het publieke en private belang met het oog op omgevingskwaliteit te verbinden onder de nieuwe wet.

Initiatief

OOK is een initiatief van Mooiwaarts in opdracht van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. OOK wordt gefinancierd en uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Rijksuniversiteit Groningen, Kennislab Omgevingswet, Team Ruimtelijke Kwaliteit en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Meer informatie

Voor vragen over het initiatief, neem contact op met Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator en deelnemer OOK namens MOOI Noord-Holland, of via 072-5204459. Of lees meer op www.ook-mooiwaarts.nl