IN WELKE GEVALLEN ADVISEERT DE STOLPENCONSULENT?

Advisering over ruimtelijke kwaliteit bij functieverandering

Veel gemeenten hebben een regeling getroffen voor de functieverandering van voormalige agrarische bedrijven naar bijvoorbeeld wonen of recreatie. Daarnaast hebben veel stolpboerderijen geen agrarische functie meer. Ook in dit geval is functieverandering mogelijk. Wanneer de voorgestelde wijziging op bezwaren stuit of ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft kunnen er meerdere paden bewandeld worden om overeenstemming tussen initiatiefnemer en gemeente te bereiken. Denk aan een tegenprestatie (het leveren van maatschappelijke meerwaarde) op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarde.

Voor voormalige agrarische bedrijven geldt dat ze meestal in het landelijke gebied liggen en in dat geval moet ook met provinciaal beleid rekening worden gehouden.

Advisering over ruimtelijke kwaliteit bij een ingrijpende verbouwing, splitsing of sloop/herbouw

Veel gemeenten hebben voor de omgang met deze van oorsprong agrarische bouwwerken specifieke regels ontwikkeld. Denk aan regels die splitsing en sloop regelen of aan erfgoed- en welstandsbeleid. Heeft de gemeente het behoud van uw stolp als uitgangspunt en draagt uw plan daar aan bij, maar loopt het toch ergens op vast? Dan kan een tegenprestatie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit – of het planologisch vastleggen van voorwaarden waar uw plan aan dient te voldoen – uitkomst bieden. Vaak gaat het er bij splitsing of toename van het programma op het erf om dat de karakteristieken van gebouw en erf (meestal als gemeenschappelijk ongedeeld erf) worden gerespecteerd.