DIT DOET DE STOLPENCONSULENT

Door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector is er al tientallen jaren een transformatie gaande waardoor veel stolpboerderijen een nieuwe functie krijgen of hebben gekregen. Wij helpen initiatiefnemers en/of eigenaren bij de transformatie van hun stolp. Dat kan een splitsing van een stolp zijn in twee of meer wooneenheden, een herbestemming – bijvoorbeeld als recreatiebedrijf, de sloop- en nieuwbouw van bijgebouwen of de herinrichting van het erf. In de meeste gevallen gaat het ook over (gedeeltelijk) herstel van de oorspronkelijke karakteristieken van erf en gebouwen en over hoe je hier op zorgvuldige wijze toevoegingen aan kan doen.

Het stolpenadvies is een adviestraject op maat en beoogt de ruimtelijke kwaliteit bij transformaties te vergroten. De stolpenconsulent brengt geen gereedschap mee maar voert gesprekken met eigenaren, ontwerpers, gemeenten en eventueel met andere betrokkenen. We voeren die gesprekken aan de ‘keukentafel’ bij de eigenaar.

Het stolpenadvies is vooral doeltreffend wanneer regels en uitgangspunten van de gemeente op gespannen voet staan met wensen en eisen van de initiatiefnemer en/of eigenaar, of wanneer een initiatiefnemer een ingrijpend ruimtelijk plan heeft waarvoor de gemeente een tegenprestatie als voorwaarde stelt. In het keukentafelgesprek dat daarover wordt gevoerd is de stolpenconsulent een onafhankelijke adviseur die de publieke en de individuele belangen samenbrengt.

Het is belangrijk dat de gemeente ook aan tafel zit tijdens het gesprek en bereid is mee te werken aan de totstandkoming van het plan. Het stolpenadvies fungeert dan als invulling en soms zelfs als optimalisering van de gemeentelijke voorwaarden. Hiermee kan de gemeente het behoud en de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en het behoud van cultuurhistorische waarden nastreven.