Ontdek de gebiedsbiografie Noordzeekanaalgebied: landschap van contrasten

Logo van Thetida en foto van Uitdam, Alliantie Markermeerdijken.

Thetida

Klimaatverandering, natuurrampen en milieuverontreiniging zetten het cultureel erfgoed langs de Europese kust en onderwater onder druk. Om deze bedreigingen het hoofd te bieden, zet het EU gefinancierde THETIDA-project zich de aankomende 3,5-jaar samen met zijn partners in om toe te werken naar een verhoogde veerkracht en het duurzame behoud van dit type erfgoed. Het consortium van 17 partners werkt gezamenlijk aan vernieuwende methoden en technologieën om het cultureel erfgoed in Europa’s kustgebieden en onderwater te behoeden tegen de effecten van het veranderende klimaat.

Het THETIDA-project benadert het beschermen en behouden van het cultureel erfgoed aan de Europese kust en onderwater op een holistische manier. Hierbij komen aspecten zoals risicobeheersing, bescherming, strategische preventie van schade aan erfgoed, en het identificeren en afweren van bijkomende bedreigingen aan bod. Daarnaast richt THETIDA zich op het ontwikkelen van langetermijnstrategieën voor klimaatadaptatie en het creëren van beleidsinstrumenten die bijdragen aan klimaatneutraliteit en economische veerkracht in kustgebieden. Een interdisciplinair team van onderzoekers, experts en professionals zal hier uitvoering aan geven door het inzetten van innovatieve technologische tools en participatieprocessen. Het project kent 7 pilots door heel Europa, waaronder het IJsselmeergebied.

De rol van MOOI Noord-Holland in THETIDA

MOOI Noord-Holland neemt deel aan het THETIDA-project als partnerorganisatie via de Technische Universiteit Eindhoven (TUe). In samenwerking met de TUe zal MOOI Noord-Holland de nadruk leggen op de sociaal-maatschappelijke dimensie van THETIDA. Aangezien de effecten van klimaatverandering op erfgoed met name zichtbaar en voelbaar zijn voor de lokale gemeenschap van het IJsselmeergebied, is het van groot belang om hen actief bij het project te betrekken. Dit zal worden gerealiseerd door de oprichting van LivingLabs en het inzetten van Citizen Science. De essentie van Citizen Science, oftewel burgerwetenschap, is dat burgers deelnemen aan een wetenschappelijk project. Een evident voorbeeld van Citizen Science bestaat erin om burgers te betrekken bij het verzamelen van data die niet zo gemakkelijk in een laboratorium gegenereerd kunnen worden.

De LivingLabs zijn specifiek gericht op het vergroten van het bewustzijn omtrent klimaatverandering en erfgoed in de kustgebieden, evenals het ophalen van lokale inzichten over hun veranderende erfgoed en omgeving. Hiervoor zal THETIDA geavanceerde technische apps en tools inzetten om bewoners en andere stakeholders actief te betrekken. Hiermee wordt beoogd een brug te slaan tussen wetenschap en de lokale gemeenschap, waarbij lokale kennis en perspectieven een integraal onderdeel worden van het bredere projectdoel.
MOOI Noord-Holland heeft essentiële expertise op het gebied van participatie in erfgoedprojecten, die onder andere is opgedaan met projecten als MOOIwaarts, en, heel recentelijk, het rondreizende activiteitenprogramma ONGEZOUTEN in het IJsselmeergebied, dat MOOI Noord-Holland in samenwerking met Het Oversticht heeft opgezet en uitgevoerd. In samenwerking met THETIDA maakt ONGEZOUTEN na een ruim twee jaar durende tocht door het IJsselmeergebied een zachte doorstart. In 2024 en 2025 organiseert het met Thetida Living Labs langs plaatsen aan de Noord-Hollandse IJsselmeerkust waar klimaatverandering gebiedsontwikkelingen beïnvloedt.

Het THETIDA-project wordt gefinancierd door het Horizon Europe-programma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst 101095253. Perspectieven, inzichten en meningen zijn echter alleen die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Website: https://thetida.eu/home