Projectgegevens

Naam project
Kwaliteitsbeeld Noord-Holland
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Visie op de ruimtelijke kwaliteit en beleid voor de provincie

Algemene toelichting op het project

Het ‘Kwaliteitsbeeld Noord-Hollands landschap 2050’ beschrijft de waarden van het provinciale landschap, brengt in beeld hoe met de diverse opgaven die op het landschap afkomen zou kunnen worden omgesprongen en biedt een perspectief voor het beleid met betrekking tot het landschap op het provinciale schaalniveau.

In essentie is het een pleidooi om zorgvuldig en liefdevol om te gaan met de grote kwaliteiten van het ‘goud’ dat we met zijn allen in handen hebben. En om te bewerkstelligen dat we investeren in de vernieuwing en robuustheid van de landschappelijke kwaliteiten in plaats van erop in te teren door er de ruimtelijke programma’s (bij voorbeeld op gebied van energie, verstedelijking en landbouw) achteloos in rond te strooien.

Het Kwaliteitsbeeld heeft de status van een PARK-advies. Het is gepresenteerd in het College van Gedeputeerde Staten en in de Provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Water. Het Kwaliteitsbeeld is bedoeld als bouwsteen landschap voor de Omgevingsvisie.

Het Kwaliteitsbeeld presenteert de hoofdlijnen voor het omgaan met het landschap op provinciaal schaalniveau en is ook bedoeld ter inspiratie van het werk op het regionale en lokale schaalniveau: het biedt een doorkijk naar koersen voor de verschillende in de provincie te onderscheiden landschappen. Koersen om samen met gemeenten, gebiedsbeheerders, ontwikkelende partijen nader uit te werken. In deze zin is het Kwaliteitsbeeld een uitnodiging om de handen ineen te slaan en uit de mouwen te steken.

En passant stelt het Kwaliteitsbeeld ook voor om de ingewikkelde stapeling van planologische beschermingsregimes op gebied van natuur, cultuur en milieu in de provincie - elk met een vertaling naar specifieke ruimtelijke beperkingen – te vereenvoudigen. De stapeling kan worden teruggebracht tot een tweetal hoofdregimes voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden: het ‘Prachtlandschap’, waar ruimte is voor ontwikkelingen die een impuls geven aan de aanwezige kwaliteiten en het ‘Krachtlandschap’ waar de focus ligt op de kwaliteit van de inpassing van de ruimtelijke ontwikkelingen. Het Kwaliteitsbeeld geeft antwoord op de vraag: wat kan waar? Het is het complement van de nieuwe Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, die antwoord geeft op de vraag hoe en in welke vorm ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap.

Indiener

Naam indiener
R. van Paridon

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
VPxDG
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Ruut van Paridon, Karen de Groot

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Jandirk Hoekstra, PARK Provincie Noord-Holland

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, LTO-Noord, Staatsbosbeheer
Naam fotograaf
VPxDG

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending