GA (OOK) 2021!

Iedereen is het er wel over eens; zó gek is die Omgevingswet nog niet. Naast verandering biedt de wet namelijk ook de mogelijkheid om het gemeentelijke adviesstelsel te verbeteren. Maar dat gaat niet vanzelf. Elke gemeente staat voor de opgave om een gemeentelijke adviescommissie samen te stellen die goede ruimtelijke kwaliteit blijft waarborgen. Hoe doe je dat volgens de nieuwe regels?

Om gemeenten hiermee te helpen is er binnenkort de Routeplanner van MOOI Noord-Holland. Het is een document in ontwikkeling dat steeds meer vorm begint te krijgen. Het zijn de reispapieren waarmee gemeenten – en ook wijzelf – de juiste bestemming trachten te bereiken. 2021 is het jaartal waarop wij ons richten. Dan moet elke gemeente de koers hebben uitgestippeld middels het omgevingsplan.

Tijdens de adviseursbijeenkomst van 21 mei presenteerden wij de concept-Routeplanner voor de eerste keer aan onze adviseurs. Onder andere kregen zij de relevante wetsartikelen uit de Omgevingswet voorgeschoteld. Maar veel meer dan dat is de Routeplanner een vraag om mee te denken. Die vraag stelden wij dan ook aan onze adviseurs: hoe ziet de advisering door MOOI Noord-Holland er uit in 2021?

Wie zit er aan tafel?

Stel het ideale adviesteam samen om te komen tot meer integrale en vroegtijdige advisering over omgevingskwaliteit. 1) welke vakdisciplines komen samen?, 2) welke kennisvelden liften mee?, 3) Welke vaardigheden zijn cruciaal?

Twintig minuten is te kort om het wiel uit te vinden. Maar de adviseurs van MOOI Noord-Holland zijn niet voor een kleintje vervaard en kwamen toch tot originele inzichten. Een greep uit de antwoorden: naast de voor de hand liggende disciplines (stedenbouw, architectuur, landschap, erfgoed) zitten (soms) aan tafel een ruimtelijk econoom, een ruimtelijk jurist, een transitie-expert, een socioloog, een verkeersdeskundige (mobiliteit), ambtelijke adviseurs ‘zonder stem’ die het regionale overzicht hebben, waterbeheer, een duurzaamheidsadviseur (milieu, ecologie, biologie), en een planoloog.

Het besef dat de tafel het ook nog eens moet worden, bracht sommige adviseurs ertoe nog een persoon in te willen huren die toeziet op consensus: de zogeheten ruimtelijk regisseur. Daarnaast werd er nagedacht over de manier waarop het advies moet worden overgebracht op de betrokkenen. Daarom wordt er ook een ‘communicator’ op de loonlijst gezet.

De Nieuwe Adviseur vereenzelvigt meerdere disciplines, anders past het niet aan tafel. Alle adviseurs kunnen inzoomen en uitzoomen en kunnen dus op verschillende schaalniveaus uit de voeten. In de commissievergadering balanceert de Nieuwe Adviseur tussen rollen. Onze adviseurs zijn coach, soms juf of meester, en monteur: met smeerolie repareren ze plannen en verstandshoudingen.

 

Welke plannen komen ter tafel?

De gemeenteraad vraagt om een lijst van type plannen/initiatieven die altijd voor advies aan de gemeentelijke adviescommissie moeten worden voorgelegd.

Vanaf 2021 worden de eenvoudige plannen ambtelijk afgehandeld. Ingewikkelde plannen komen voor de gemeentelijke adviescommissie en het is van belang om te definiëren wat voor soort plannen dat zijn.

Onze adviseurs willen meedenken over:

 

Monumenten en beschermde gezichten

Transformatieprocessen (o.a. linten, landschappen en entrées van steden)

Stedenbouwkundige plannen

Kuststreken

Kwetsbare locaties

Beeldbepalende plannen

Verdichtingsplannen

Infrastructurele plannen

Trendsettende plannen

Landschapsplannen

Grootschalige werklocaties

Plannen waar maatschappelijke weerstand tegen is / gevoelige locaties

Ruimtelijk beleid

Herbestemming

Gebiedsontwikkeling

Participatietrajecten

Energietransitie

Reclame