Casus stolpboerderij in de Schermer

De bouw van een tweede woning in ruil voor de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen

Een goed voorbeeld van wat het consulentschap kan betekenen betreft de bouw van een extra burgerwoning op een voormalig agrarisch perceel in de droogmakerij Schermer. Op het perceel staat een cultuurhistorisch waardevolle stolpboerderij omringd door een karakteristiek carré erf en aan de achterzijde staat voormalige bedrijfsbebouwing. De wens van de initiatiefnemers bestond uit het slopen van de voormalige bedrijfsbebouwing en het opknappen van de stolpboerderij en het erf. Om dit te kunnen financieren was het voornemen om een deel van het erf te verkopen met daarbij een vergunning voor de bouw van een nieuwe woning. De gemeente wilde hieraan meewerken onder voorwaarde dat er minimaal 1.000 m2 bedrijfsbebouwing gesloopt werd, de nieuwe woning op het huidige bouwvlak werd gebouwd en er meerwaarde op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarde werd geleverd. Het behoud van de stolpboerderij met het karakteristieke erf was voor de gemeente van groot belang. Het advies van de consulent bestond daarom niet alleen uit de stedenbouwkundige uitgangspunten van de nieuwe woning, maar ook uit de inrichting van het bestaande erf (na sloop van de bedrijfsgebouwen) en de inrichting van het nieuwe erf met een beplantingsvoorstel.

Quote initiatiefnemers:

Het traject verliep in eerste instantie wat moeizaam. Met behulp van de consulent werd het proces versimpeld waardoor het traject versoepelde. Wij zijn dan ook zeer tevreden met het verloop van het gehele traject en het uiteindelijke resultaat.”

Luchtfoto van de oude situatie (Google Earth 2005)

Luchtfoto van de nieuwe situatie met bestaande stolpboerderij en daarachter het nieuwe erf (Google Maps 2019)

Door de consulent is een landschappelijke analyse gemaakt en een waardestelling van het erf als basis voor de verdere inpassing van het nieuwe erf. Naar wens van de gemeente zijn twee varianten uitgewerkt; variant (A) waarbij het nieuwe erf binnen het huidige bouwvlak valt en zoveel mogelijk aansluit op de historische situatie en een variant (B) waarbij het erf veel breder is en wordt ingericht als afzonderlijk erf. Doordat het erf een geheel eigen kavel krijgt die is omsloten door groen en water werd architectonische afstemming op de nabijgelegen stolpboerderij niet nodig geacht. Wel werden er enkele regels op het gebied van ligging, bouwmassa en materiaal- en kleurkeuze opgesteld om de nieuwe woning goed aan te laten sluiten bij de huidige bebouwing in de agrarische linten. Tevens werden er eisen gesteld aan de inrichting van het bestaande erf. Het advies van de consulent heeft uiteindelijk dienst gedaan als beeldkwaliteitsplan en inmiddels zijn de plannen uitgevoerd zoals in het advies was opgenomen. De voormalige agrarische bebouwing is gesloopt, het nieuwe erf aangelegd en de nieuwe woning gebouwd.