Casus Oosteinde – Wormer

Renovatie en aanpassing stolpboerderij en vervanging schuren

De nieuwe eigenaren van een stolpenensemble in Wormer wilden de vervallen stolp en opstallen restaureren tot een in de omgeving passende hoogwaardige en duurzame woning. Omdat gemeente Wormerland had geconstateerd dat het beoogde renovatieplan op verschillende onderdelen in strijd was met het bestemmingsplan, schakelden de initiatiefnemers de stolpenconsulent in om te onderzoeken onder welke voorwaarden hun plan wél realiseerbaar was. De wens was namelijk om een bijgebouw aan het hoofdvolume te koppelen om hierin te kunnen wonen.

De stolpenconsulent constateerde dat de ontwikkeling een bijdrage levert aan het duurzame, zorgvuldige en toekomstgerichte behoud van het agrarische erfgoed van Wormerland en vond de planologische verruiming verdedigbaar. De stolpenconsulent stelde meerdere mogelijkheden voor aan gemeente Wormerland om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan zonder een precedent te creëren. Hiernaast adviseerde de stolpenconsulent om bij goedkeuring van de afwijking voorwaarden te verbinden aan de planologische verruiming, bijvoorbeeld ten aanzien van de positionering, omvang en architectuur van de aanbouw en de erfinrichting.

Lessons learned

Voor optimaal behoud van erfgoed is beleid nodig waarin speelruimte is voor een individuele casus. Stolpboerderijen hebben veelal hun agrarische rol verloren en moeten een nieuwe functie kunnen krijgen binnen de kaders van de Omgevingswet. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’.