Casus Grosthuizen

Herbestemming burgermeesterwoning met aangebouwde onvolledige dubbele stolp

De stolpenconsulent werd benaderd door gemeente Koggenland om een bijdrage te leveren aan de planvorming voor een historisch waardevolle en unieke stolpschuur met voorhuis te Grosthuizen. Omdat de ontwikkeling niet binnen het provinciale beleid voor het buitengebied paste, maar wel zou bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen van Koggenland, schakelde de gemeente de stolpenconsulent in om te verkennen welke randvoorwaarden aan de ontwikkeling gesteld zouden moeten worden om de ruimtelijke  kwaliteit te verhogen.

Het uitgangspunt van de gemeente was het behoud van de niet-monumentale, maar zeer cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Het uitgangspunt van de eigenaar was dat de herbestemming de kosten moest dragen van de herstelwerkzaamheden van de in slechte staat verkerende stolp en van de andere voor de herbestemming benodigde bouw- en erfinrichtingswerkzaamheden.

Een kritiek punt betrof het door de eigenaar gewenste aantal vierkante meters bebouwing met hoofdfunctie, groter dan het aantal beschikbare vierkante meters van de bestaande hoofdgebouwen. Volgens eigenaar was deze extra ruimte nodig om de herbestemming en de restauratie te bekostigen. De stolpenconsulent adviseerde om de besproken mogelijkheden voor uitbreiding ontwerpend te onderzoeken, waarbij behoud en versterking van de aanwezige ensemble- en architectuurhistorische waarden het uitgangspunt dienden te zijn.

Op basis van het gevoerde keukentafelgesprek en een analyse van het vigerende beleid, gewenste programma, cultuurhistorische verkenning en bouwtechnische onderzoek, zijn uitgangspunten voor de ontwikkeling van het ensemble opgesteld door de stolpenconsulent.

De stolpenconsulent heeft met deze werkwijze een bijdrage geleverd aan de toekomstbestendige en binnen de gemeentelijke beleidsvisie passende herbestemming van de cultuurhistorisch waardevolle stolpboerderij. Hiermee werd een belangrijke stap gezet richting realisatie – in het belang van zowel de eigenaar als de gemeente.

Lessons learned

Ontwerpkracht is essentieel voor een optimale en zorgvuldige realisatie van een hoogwaardige herbestemming. Het is van doorslaggevend belang dat de gemeente dit als randvoorwaarde stelt. Zo komt de initiatiefnemer beter beslagen ten ijs en kunnen processen beduidend sneller worden doorlopen.