Categorie

Klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit, Natuur, ecologie en biodiversiteit, Transformatie landelijk gebied

Projectgegevens

Naam project
Veenweide Innovatie Programma voor Nederland (VIPNL)
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Innovatie programma's voor het herstel van het veenweidegebied en halen van de klimaatdoelen veenweiden
Adres
Schuine Hondsbosschelaan 45a, 1851 HN
Plaats
Heiloo
Gemeente
Heiloo
Gerealiseerd in
6 Veenweideprovincies
(Bruto) Oppervlak (m2)
200.000ha
Bouwsom (euro)
€30 miljoen

Algemene toelichting op het project

Het VIPNL is geïnitieerd door Landschap Noord-Holland en Veenweide Innovatie Centrum om de klimaatdoelen in het veenweidegebied van Nederland te realiseren. VIPNL mobiliseert ideeën en ontwikkelt deze verder in de zgn. 'ínnovatiefunnel' om maatregelen van vage ideeën naar bedrijfsinpassing worden geïnnoveerd. De maatregelen variëren van watermaatregelen, bodemmaatregelen, nieuwe vormen van landgebruik tot integrale bedrijfsconcepten. VIPNL zoekt een nieuwe balans tussen ecologie, economie en sociale cohesie. Samen met 'zusterprogramma' NOBV produceert VIPNL data en oplossingen die door beleidsmakers worden gebruikt voor Veenweidestrategieën, stimulerende maatregelen en regelingen. Met provinciale proeftuintrekkers wordt de uitrol van maatregelen gestimuleerd, verbonden met lokale partijen, zoals het Loket Veenweideboeren van Water, Land en Dijken. VIPNL werkt met gespecialiseerde onderzoekers van universiteiten en bedrijven aan zowel onderzoek als experimenten. Er wordt gewerkt met losse thema's, zoals 'Boeren op Hoog Water', 'Veenweidesloot van de toekomst', 'Veenmosteelt', 'Natte teelten', 'Klei in Veen'. De thema's zijn puzzelstukken waarmee de opgave van het veenweidegebied gelegd wordt. Dit leidt tot o.a. geschiktheidskaarten voor natte teelten in Nederland, teelthandleidingen en toepassingen voor vermarkting voor bedrijven. Nieuwe thema's worden geagendeerd bij en beoordeeld door de stakeholders (Ministerie van LNV, Unie van Waterschappen, STOWA, Interprovinciaal Overleg ,Vereniging Nederlandse Gemeenten, natuurorganisaties en landbouworganisaties) en ingediend als onderzoeksvoorstel. Een recent voorstel is 'Veen aan Zee', waarbij ingegaan wordt op de verziltingsproblematiek in West-Nederland en hoe deze kan worden omgebogen naar een strategie voor veenbehoud door brak water te benutten. Met een team van onderzoekers, hydrologen en landschapsarchitecten wordt gekeken naar hoe de ruimtelijke ordening en landgebruik in Nederland zou moeten worden aangepast om zorg te dragen voor waterbeschikbaarheid, landbouw en natuur. VIPNL heeft geen mening, maar onderzoekt objectief. Het programma presenteert onderzochte maatregelen op objectieve, neutrale wijze met themasheets, die elke 3 maanden worden geactualiseerd. In een tijd dat er geen ministerie van VROM is en grootschalige ruimtelijke visies te weinig worden gerealiseerd tracht VIPNL op zowel op het niveau van 1 bedrijf tot en met de grootschalige aanpak van het Nederlands veenweidecomplex oplossingen te vinden waarmee verschillende doelen gediend zijn, zoals waterbeschikbaarheid en -kwaliteit, reduceren van bodemdaling en broeikasgasemissies, biodiversiteit en duurzaam landgebruik voor de toekomst.

Indiener

Naam indiener
Arnoud de Vries

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
VIPNL
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Roel van Gerwen/ Tim Selders

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Ministerie van LNV

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
NOBV (Pui Mee Chan), B-ware (Sarah Faye Harpenslager) Louis Bolk (Jeroen Pijlman)

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending