Statuut

Het bestuur van de stichting MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit reikt eens per twee jaar een prijs uit aan de initiatiefnemers van een voorbeeldig werk op het brede terrein van ruimtelijke kwaliteit van architectuur, stedenbouw, landschap, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie. Het kan gaan om gerealiseerde bouwwerken en/of objecten, herbestemmingen, transformaties, of om een (beleids-)inspanning op het terrein van architectuur, erfgoed, stedenbouw, landschapsontwerp of lokale en regionale ruimtelijke ordening.

De Arie Keppler Prijs is een Noord-Hollandse prijs. Het te onderscheiden werk of de bijzondere (beleids-)inspanning zal altijd gesitueerd zijn in de provincie Noord-Holland.

Doel van de prijs

De prijs heeft tot doel:

 • een of enkele organisaties of personen te onderscheiden vanwege een bijzondere prestatie op het gebied van architectuur, monumentenzorg, stedenbouw of ruimtelijke ordening;
 • publieke en politieke belangstelling te wekken voor de maatschappelijke en culturele betekenis van kwaliteit in het ontwerp en beleid in de gebouwde omgeving;
 • MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit te profileren als een onafhankelijke adviesorganisatie met ambities op het gebied van architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit, gemeentelijk en regionaal beleid, en welstands- en erfgoedbeleid.

Beoordelingscriteria

De prijs is een initiatief van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit en zal altijd worden uitgereikt aan personen en/of instellingen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een werk of een beleidsvoornemen dat bij uitstek ruimtelijke en culturele kwaliteiten heeft.

Dat wil zeggen:

 • het werk heeft goede architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten in relatie tot de functie van het werk en in relatie tot de omgeving waarin het is gerealiseerd;
 • het werk kan als voorbeeld dienen voor de ambitieuze aanpak van een specifieke ruimtelijke, architectonisch/stedenbouwkundige of landschappelijke problematiek;
 • het werk is als voorbeeld inspirerend en normstellend voor alle personen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van ruimtelijke ontwerpvraagstukken.

Iedereen kan één of meerdere voordrachten doen aan de jury voor selectie van werken of (beleids-)inspanningen die voor de prijs in aanmerking komen.

De werken of (beleids-)inspanningen moeten zijn gerealiseerd, tot stand zijn gekomen of plaats hebben gevonden in de twee jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking. Dat betekent dat bij de uitreiking in september 2024 werken of (beleids-)inspanningen in aanmerking komen, die zijn gerealiseerd of hebben plaatsgevonden in 2020, 2021, 2022.

Thema’s

De concrete projecten of (beleids-)inspanningen worden vrij (d.w.z. niet in een categorie) ingezonden en zullen op gelijkwaardige wijze worden beoordeeld door de jury op basis van bovenstaande criteria. Om de aandacht te vestigen op de specifieke kwaliteit van de inzending, labelt de indiener de inzending met 1 tot maximaal 3 vooraf vastgestelde actuele thema’s, te weten:

 • Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie
 • Transformatie landelijk gebied
 • Mobiliteit, infrastructuur en ruimte
 • Stedelijke vernieuwing
 • Leefbaarheid en sociale cohesie
 • Identiteit en icoonwaarde
 • Herbestemming, hergebruik en transformatie
 • Cultuurhistorie als inspiratiebron
 • Participatie en actief burgerschap
 • Conceptontwikkeling architectuur en woningbouw
 • Natuur en ecologie

Tijdens de eerste jurydag zal de jury op basis van het aanbod aan inzendingen vier actuele prijscategorieën samenstellen. De jury behoudt zich het recht voor om een inzending, in overleg met de indiener, aan andere en/of meerdere thema’s te koppelen als de inzending daarmee beter tot zijn recht komt. Na de eerste jurydag zal er een selectieverslag worden uitbracht met de maximaal 12 genomineerden, waarin de jury ook beargumenteert hoe zij tot de vier actuele prijscategorieën is gekomen.

Prijzen

De jury zal vier prijzen in vier categorieën uitreiken. In elke categorie worden drie nominaties bekend gemaakt waarvan uiteindelijk één prijswinnaar zal worden aangewezen. De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking van de Arie Keppler Prijs eind september 2022 en zullen worden onderscheiden met een erepenning.

MOOI Noord-Holland en ir. Arie Keppler

De prijs is vernoemd naar ir. Arie Keppler, medeoprichter van MOOI Noord-Holland in 1916 en eerste secretaris van wat indertijd genoemd werd ‘Adviescommissie voor Bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland’. Met een verwijzing naar Keppler geeft MOOI Noord-Holland uitdrukking aan haar diepe wortels in de Noord-Hollandse traditie. Bovendien staat Arie Keppler voor een ‘brede’ maatschappelijke benadering van de betekenis van ruimtelijke kwaliteit; een belangrijk uitgangspunt voor deze prijsvraag.