Spelregels en algemene voorwaarden

Deelname

Het project of concrete beleidsplan moet voldoen aan de volgende vereisten voor deelname:

 • het project of concrete beleidsplan is gesitueerd in Noord-Holland;
 • het project of concrete beleidsplan is tot stand gekomen in de periode juni 2022 tot juni 2024;
 • projecten of beleidsplannen kunnen maar één keer worden ingezonden;
 • deelnemers kunnen meerdere projecten of beleidsplannen indienen;
 • elke betrokken organisatie of persoon kan een project inzenden;
 • het project of gebied moet bezocht kunnen worden door de jury in juni 2024.

Inzending

Van 4 maart tot en met 5 mei 2024 kunnen projecten en beleidsplannen worden ingediend.

De inzending bestaat uit:

 • inzendformulier;
 • 5 losse projectfoto’s, beeldverhouding 2:3, drukwerkkwaliteit 300 dpi, max. 2 MB per stuk;
 • PDF bestand op A3 formaat bestaande uit max. 4 pagina’s met gedetailleerde informatie en goed leesbare tekeningen (doorsneden, relevante plattegronden, aanzichten en een situatietekening).

Het inzendformulier is in te invullen op de website van MOOI Noord-Holland. De projectfoto’s en projectinformatie kunnen in dit formulier worden geüpload en meegezonden. Inzendingen worden gepubliceerd op de website van MOOI Noord-Holland. MOOI Noord-Holland behoudt zich het recht voor om incomplete inzendingen niet te publiceren totdat deze compleet gemaakt zijn.

Informatievoorziening

De indiener zoals vermeld op het inzendformulier is de contactpersoon voor MOOI Noord-Holland. De direct betrokkenen bij het plan dienen vooraf door de indiener te zijn geïnformeerd over de inzending en zij moeten zich daarmee akkoord hebben verklaard. De verantwoordelijkheid van informatie richting de betrokkenen ligt bij de indiener.

Publiciteit

De Arie Keppler Prijs dient geen commerciële doelen en is voor iedereen vrij toegankelijk. Bij het insturen van uw inzending gaat u ermee akkoord dat:

 • uw tekst en beeld worden gepubliceerd op onze website;
 • uw tekst en beeld kunnen worden gewijzigd/aangevuld door MOOI Noord-Holland;
 • uw tekst en beeld door MOOI Noord-Holland kunnen worden gedeeld via links en op sociale media;
 • uw tekst en beeld vrij van rechten kunnen worden gebruikt voor (digitale) publicatie, indien mogelijk voorzien van naamsvermelding;
 • MOOI Noord-Holland uw persoonsgegevens opslaat.

Meer over onze omgang met persoonsgegevens, beeldrechten, intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van cookies leest u in de MOOI Noord-Holland disclaimer.

Statuut

Het bestuur van de stichting MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit reikt eens per twee jaar een prijs uit aan de initiatiefnemers van een voorbeeldig werk op het brede terrein van ruimtelijke kwaliteit van architectuur, stedenbouw, landschap, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie. Het kan gaan om gerealiseerde bouwwerken en/of objecten, herbestemmingen, transformaties, of om een (beleids-)inspanning op het terrein van architectuur, erfgoed, stedenbouw, landschapsontwerp of lokale en regionale ruimtelijke ordening.

De Arie Keppler Prijs is een Noord-Hollandse prijs. Het te onderscheiden werk of de bijzondere (beleids-)inspanning zal altijd gesitueerd zijn in de provincie Noord-Holland.

Doel van de prijs

De prijs heeft tot doel:

 • een of enkele organisaties of personen te onderscheiden vanwege een bijzondere prestatie op het gebied van architectuur, monumentenzorg, stedenbouw of ruimtelijke ordening;
 • publieke en politieke belangstelling te wekken voor de maatschappelijke en culturele betekenis van kwaliteit in het ontwerp en beleid in de gebouwde omgeving;
 • MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit te profileren als een onafhankelijke adviesorganisatie met ambities op het gebied van architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit, gemeentelijk en regionaal beleid, en welstands- en erfgoedbeleid.

Beoordelingscriteria

De prijs is een initiatief van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit en zal altijd worden uitgereikt aan personen en/of instellingen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een werk of een beleidsvoornemen dat bij uitstek ruimtelijke en culturele kwaliteiten heeft.

Dat wil zeggen:

 • het werk heeft goede architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten in relatie tot de functie van het werk en in relatie tot de omgeving waarin het is gerealiseerd;
 • het werk kan als voorbeeld dienen voor de ambitieuze aanpak van een specifieke ruimtelijke, architectonisch/stedenbouwkundige of landschappelijke problematiek;
 • het werk is als voorbeeld inspirerend en normstellend voor alle personen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van ruimtelijke ontwerpvraagstukken.

Iedereen kan één of meerdere voordrachten doen aan de jury voor selectie van werken of (beleids-)inspanningen die voor de prijs in aanmerking komen.

De werken of (beleids-)inspanningen moeten zijn gerealiseerd, tot stand zijn gekomen of plaats hebben gevonden in de twee jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking. Dat betekent dat bij de uitreiking in september 2024 werken of (beleids-)inspanningen in aanmerking komen, die zijn gerealiseerd of hebben plaatsgevonden in 2022, 2023 en 2024.

Thema’s

De concrete projecten of (beleids-)inspanningen worden vrij (d.w.z. niet in een categorie) ingezonden en zullen op gelijkwaardige wijze worden beoordeeld door de jury op basis van bovenstaande criteria. Om de aandacht te vestigen op de specifieke kwaliteit van de inzending, labelt de indiener de inzending met 1 tot maximaal 3 vooraf vastgestelde actuele thema’s, te weten:

 • Klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit
 • Energietransitie
 • Natuur, ecologie en biodiversiteit
 • Transformatie landelijk gebied
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Stedelijke vernieuwingsproces, gebiedsontwikkeling
 • Brede waardenbenadering, toekomstgerichtheid, verantwoord voorouderschap
 • Leefbaarheid, sociale cohesie, inclusiviteit, en toegankelijkheid
 • Participatie en actief burgerschap
 • Het DNA, de identiteit van Noord-Holland, nieuwe waarden en iconen
 • Geschiedenis als drager, herkomstwaarde, herbestemming en hergebruik
 • Innovatieve ruimtelijke concepten, visies en processen
 • Vrije tijd en gezondheid

Tijdens de eerste jurydag zal de jury op basis van het aanbod aan inzendingen vier actuele prijscategorieën samenstellen. De jury behoudt zich het recht voor om een inzending, in overleg met de indiener, aan andere en/of meerdere thema’s te koppelen als de inzending daarmee beter tot zijn recht komt. Na de eerste jurydag zal er een selectieverslag worden uitbracht met de maximaal 12 genomineerden, waarin de jury ook beargumenteert hoe zij tot de vier actuele prijscategorieën is gekomen.

Prijzen

De jury zal vier prijzen in vier categorieën uitreiken. In elke categorie worden drie nominaties bekend gemaakt waarvan uiteindelijk één prijswinnaar zal worden aangewezen. De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking van de Arie Keppler Prijs op 26 september 2024 en zullen worden onderscheiden met een erepenning.

MOOI Noord-Holland en ir. Arie Keppler

De prijs is vernoemd naar ir. Arie Keppler, medeoprichter van MOOI Noord-Holland in 1916 en eerste secretaris van wat indertijd genoemd werd ‘Adviescommissie voor Bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland’. Met een verwijzing naar Keppler geeft MOOI Noord-Holland uitdrukking aan haar diepe wortels in de Noord-Hollandse traditie. Bovendien staat Arie Keppler voor een ‘brede’ maatschappelijke benadering van de betekenis van ruimtelijke kwaliteit; een belangrijk uitgangspunt voor deze prijsvraag.