Hoofdstuk 4

Uw adviezen in 2020

4.1 Effect van de adviezen

De adviezen zijn openbaar en worden uitgebracht aan het college van B&W. In het jaar 2020 zijn vrijwel alle adviezen van de commissie overgenomen door het college van B&W.

Het college van de gemeente Bergen is eenmaal contrair gegaan aan het advies van de welstandscommissie betreffende een plan van een woning met plat dak. De commissie vond dat er een kap moest komen op de woning. Het college heeft door middel van een binnenplanse afwijking mee gewerkt aan het afwijken van het bestemmingsplan.

“Ik ben blij met het commentaar van de commissie.”

Aanvrager vervanging van aluminium kozijnen bij rijksmonument. De eerste voorgestelde kozijnen zijn fors en maken dat de ramen minder licht doorlaten. De uiteindelijke oplossing is een stuk smaller, ook in het totale pakket.

De ARK Bergen beoordeelt het object in zijn omgeving. Dit betekent dat zij ook kijkt de erfinrichting, bijvoorbeeld de situering van parkeerplaatsen of de routing naar het woonhuis. Ook het groen komt aan bod als het gaat om bijzondere locaties of als het gaat om volwassen groen op bestaande kavels. Het is haar opgevallen dat er vele aanvragen komen om groen te verwijderen, hetgeen soms te betreuren valt. In een gesprek probeert de commissie de aanvragers te overtuigen van de kwaliteit van het groen. Helaas moet zij constateren dat aanvragers in eerste instantie het groen zullen behouden, maar dat dit uiteindelijk toch verwijderd wordt. De commissie is daarom verheugd dat er ook aanvragers zijn die bij de aanvraag een terreininrichting hebben laten ontwerpen. Voor het plan aan de Oude Bergerweg geeft de architect na een aantal overleggen aan dat hij met voortschrijdend inzicht moet constateren dat een bomenanalyse als eerste had moeten gebeuren.

Terreininrichting Groeneweg, Kerssens de Ruiter Architecten

4.2 Adviezen ruimtelijke plannen

Voor grotere projecten geldt dat de stedenbouwkundigen zo vroeg mogelijk langskomen. De commissie waardeert deze goede samenwerking. In 2020 is de ARK Bergen onder andere betrokken geweest bij plannen in verband met de transformatie van de Zeeweg in Bergen aan Zee. Zo zijn de plannen voor de ontwikkeling van hotel/appartementen Eyssenstein eerst in massastudie besproken. Een eerste schets is hierop getekend. En na jaren van leegstand is in 2020 het plan voor een nieuw “Monsmarem” beoordeeld.

Eyssenstein, massastudie eerste plan, Leeuwenkamp architecten
Hoek Zeeweg-Van Hasseltweg, gewijzigd plan, Leeuwenkamp architecten
Nieuwbouw op de plek van het oude Monsmarem, Sander Douma architecten

4.3 Kwaliteitsgesprekken, procesbegeleiding, beleidsontwikkeling

De adviseurs van MOOI Noord-Holland doen meer dan hun werk in de gemeentelijke adviescommissies. Wij ondersteunen vrijwel alle gemeenten in Noord-Holland bij het behoud en de ontwikkeling van omgevingskwaliteit. Voor de gemeente Bergen hebben wij de volgende ondersteunende activiteiten uitgevoerd:

Procesbegeleiding: de stedenbouwkundigen van de BUCH schakelen regelmatig een adviseur van MOOI Noord-Holland in voor een zogenaamd Vooroverleg Omgevingskwaliteit (VOK). In de regel is dit de gemandateerde van de adviescommissie. Voor de gemeente is het ook belangrijk dat het om iemand gaat die de gemeente wat beter kent. Voor de gemeente betekent dit dat een advies van de ARK op een efficiënte manier wordt verkregen, zonder de voltallige commissie te hoeven vragen. Het overleg wordt ook regelmatig op locatie op een andere dag dan de vergaderdag gehouden. De gemandateerde maakt een verslag van het advies dat naar de gemeente en naar de commissie wordt gestuurd en toegevoegd wordt aan het dossier van het project. In 2020 betrof het bijvoorbeeld het een verbouwing van een woning aan de Parkweg in Bergen aan Zee, de splitsing van een kavel in Schoorl en het Parkhotel in Bergen.

Splitsing kavel Oorsprongweg Schoorl

Ook de verschillende Kwaliteitsteams vallen onder de procesbegeleiding. De gemeente heeft deze Q-teams ingesteld om als klankbord te dienen voor de uitwerking van de structuurvisies en de ontwikkelingen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit.

Ron Baltussen, als lid van de ARK Bergen heeft hij lidmaatschap in de Q-teams. De verschillen Q-teams hebben enige tijd stil gelegen. In 2020 is het Q-team ‘Mooi Bergen’ na langere tijd in een andere samenstelling bijeengekomen.

In 2020 is het Q-team ‘Mooi Bergen’  weer nieuw leven ingeblazen. In de laatste vier maanden van het jaar zijn de nieuwe plannen voor de bebouwing rondom het centrale plein in aangepaste vorm binnen het Q-team besproken. De stedenbouwkundige van de gemeente, de architect (Moke) en de gemandateerde van de ARK hebben het bouwplan is samenspraak naar een niveau gebracht dat recht doet aan de huidige setting en de toekomstige ontwikkelingen. In het voorjaar van 2021 is het plan ook integraal binnen de ARK besproken.

Voor het overige zijn de bestaande kwaliteitsteams nog niet actief geweest in 2020.

Verdere ondersteunende activiteiten die door stichting MOOI Noord-Holland kunnen worden uitgevoerd zijn:

  • Omgevingsgesprekken: bijvoorbeeld de ervenconsulent. De gemeente heeft in het verleden hier verschillende malen gebruik van gemaakt.
  • Beleidsontwikkeling: de gemeente Bergen heeft de opdracht gegeven om de huidige welstandsnota te actualiseren tot een heldere, compacte en bruikbare nota, met een vergelijkbare opzet en structuur als de nieuwe nota’s van de overige BUCH gemeenten.
Overleg met ambtenaren over de inrichting van een gemeentelijke adviescommissie

4.4 Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

Medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten kunnen bij het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland terecht met vragen over alles wat met erfgoed en cultuurlandschap te maken heeft. Het Steunpunt is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en de RCE. Het Steunpunt organiseert diverse netwerk- en kennisbijeenkomsten door het jaar heen en levert informatie over erfgoed in de Omgevingswet en het landschaps- en erfgoedbeleid van diverse overheden. Ook kunnen gemeenten concrete zaken voordragen voor een expertmeeting, een onderzoek of als interessant voorbeeldproject op het gebied van duurzaamheid en herbestemming of het inpassen van zonnevelden in een kwetsbaar cultuurlandschap. Kijk voor inspiratie en voorbeelden eens op www.steunpunterfgoednh.nl. De Steunpunt-kaartviewer biedt een rijke bron aan informatie over allerlei erfgoedzaken, ook in uw gemeente.

De gemeente Bergen heeft ook gebruik gemaakt van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Ambtenaren zijn aanwezig geweest bij bijeenkomsten van het Erfgoedteam, Netwerkbijeenkomsten, masterclasses en de zomerexcursie.

Zomerexcursie Erfgoedteam Steunpunt, foto André Russcher