Voorwoord

De gemeente Bergen ligt in een gebied met een grote rijkdom en verscheidenheid aan landschapstypen. De overgangen van het weidelandschap naar de binnenduinrand en van de binnenduinrand naar de kustzone – op korte afstand van elkaar – zijn uniek voor Nederland. De grote cultuurhistorische en architectonische waarden (Bergense school!) die daaraan zijn gekoppeld, maken de gemeente Bergen niet alleen uitzonderlijk en bijzonder waardevol, maar ook kwetsbaar voor veranderingen. Die veranderingen, die inherent zijn aan een levend landschap, dienen dan ook zorgvuldig begeleid te worden. Adel verplicht. De samenhang tussen landschap, stedenbouw en architectuur vraagt om een breed gedeelde verantwoordelijkheid.

Als commissie benadrukken wij keer op keer het unieke groene karakter van Bergen. Groen wordt steeds belangrijker in het kader van klimaatadaptatie. De grotere weersextremen jaarrond, met drogere zomers, met kortdurende, maar intense piekbuien en nattere winters zorgen ervoor dat we bij alle plannen oog moeten hebben voor waterberging, de doorlatendheid van de ondergrond en de kwaliteit van het groen. Dit betekent een zeer zorgvuldige omgang met bestaande bomen bij bouwopgaven en bij veranderingen in de openbare ruimte. Juist bestaande bomen zijn waardevol voor biodiversiteit, slaan CO2 op, kunnen zorgen voor een natuurlijke airco en zo hittestress in de bebouwde kom verminderen. Het afgelopen jaar hebben we bij plannen benadrukt dat bestaande, vitale bomen vooraf dienen te worden ingemeten en te worden beoordeeld en dat deze randvoorwaardelijk zijn voor wat stedenbouwkundig en bouwkundig mogelijk is. Bij plannen aan de Oorsprongweg in Schoorl en de Oude Bergerweg in Bergen heeft dit geleid tot aanpassingen en een voor alle partijen aanvaardbare ontwikkelrichting.

Een vergelijkbare zorgvuldigheid is vereist voor de beoordeling van kleur- en materiaalgebruik van nieuwe bebouwing in de cultuurhistorisch waardevolle setting van Bergen. Wij adviseren met klem om deze beoordeling weer op te nemen in de herijking van de welstandsnota. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor een ontwikkeling van de gemeente Bergen die zorgvuldig aansluit op heden en verleden, met respect voor de uitzonderlijke waarden.

Ir. Peter de Ruyter

Voorzitter Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen

We zien nu zelf ook in, dat door behoud van de belangrijkste bomen er een beter plan is ontstaan.”

Architect en aanvrager Oude Bergerweg 2, Bergen
Beeld: Strandpaviljoen Hargen aan Zee, foto Emmy Kanon