Cijfers

Gemeente Bloemendaal

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal heeft in 2020 advies uitgebracht over 183 aanvragen voor een omgevingsvergunning. In 2019 waren er 126 aanvragen. Bij 61% van de aanvragen kon in één keer (of met een kleine aanpassing) een positief advies gegeven worden. Bij 70% van de planbehandelingen was de initiatiefnemer of ontwerper aanwezig. Het aantal preadviezen in 2020 was 30 gevallen ten opzichte van 43 gevallen in 2019.

Aantal planbehandelingen

In 2020 heeft de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal 183 vergunningaanvragen behandeld, waarvan 25 betrekking hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband met plannen die meerdere behandelingen nodig hadden, was het totaal aantal planbehandelingen 293.

Het aantal nieuwe plannen is met ca 8 % gestegen ten opzichte van 2019. Het aantal behandelingen steeg met ca 17 % ten opzichte van het vorige jaar

soort aanvraag aantal aanvragen aantal behandelingen
Omgevingsvergunning 158 257
waarvan een monument 32
47
waarvan nieuwbouw 33 63
waarvan verbouwing 93 147
Preadvies* 15 25
Reclameaanvraag 4 5
Adviesaanvraag handhaving 2 2
Overige vergaderonderwerpen 4 4
Totaal 183 293

* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 30.

Aantal planbehandelingen ten opzichte voorgaande jaren

soort aanvraag 2020 2019 2018
Nieuwe aanvragen 158 146 176
Aanvragen van voorgaande jaren 25 13 28
Herhalingen 110 92 131
Totaal behandelingen 293 251 335

Hoe vaak behandeld?

Adviezen aan B&W 2020 2019 2018
Totaal nieuwe aanvragen* 156 143 175
Bij eerste behandeling akkoord (of met een kleine aanpassing 46 % 54 % 49 %
Bij tweede behandeling akkoord (of niet akkoord tenzij) 22 % 17 % 17 %
Bij derde of verdere behandeling akkoord (of niet akkoord tenzij) 12 % 8 % 13 %
Nog in behandeling of definitief niet akkoord of aanvraag ingetrokken 15 % 17 % 17 %
Plan wel akkoord op hoofdlijnen maar nog geen aanvraag voor vergunning 4 % 5 % 4 %

* Dit zijn alle nieuwe aanvragen exclusief beleidsadviesaanvragen en handhaving aanvragen.

Erfgoedaanvragen

Erfgoedaanvragen 2020 2019 2018
Totaal 44 22 46
rijksmonumenten
17 % 10 % 15 %
gemeentelijke monumenten
13 % 8 % 20 %
panden in beschermd gezicht
12 % 3 % 10 %
provinciale monumenten
2 % 1 % 0 %
gebied met cultuurhist. waarde
0 % 0 % 1 %

Op de gemeentepagina van Bloemendaal op onze website zijn meer cijfers te vinden