• Expertmeeting kwaliteitsadvisering
    17 april 2018
    09:00 - 12:00

Expertmeeting kwaliteitsadvisering

Graag nodigen wij u uit voor de expertmeeting Wie adviseert over goede omgevingskwaliteit?, georganiseerd door Over Morgen i.s.m. MOOI Noord-Holland en ondersteund door het Ministerie van BZK.

Hoe krijgt het streven naar goede omgevingskwaliteit uitwerking in de instrumenten die de nieuwe Omgevingswet gaat bieden? Langzaam ontstaat er zicht op de mogelijkheden die de omgevingsvisie en het omgevingsplan zullen bieden voor kwaliteitsbeleid. MOOI Noord-Holland heeft in 2016 en 2017 meegewerkt aan het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK) van MOOIWAARTS. Dit schetsboek bevat onder andere een denkmodel waarin de mogelijkheden van een samenhangend kwaliteitsstelsel worden geschetst. Daarnaast bevat het tien principes voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit.

Ondanks het schetsboek blijven er nog voldoende vragen over:

  • Hoe stimuleer je initiatiefnemers om ook het publieke belang van goede omgevingskwaliteit mee te nemen?
  • Hoe maak je omgevingskwaliteit bespreekbaar en beoordeelbaar?
  • Wat is de bestuurlijke afwegingsruimte als het gaat om goede omgevingskwaliteit?
  • Wat zijn de verschillende adviesscenario’s en hoe richt je de gemeentelijke adviescommissie in?
  • Wat is de speelruimte van de gemeenteraad daarbij?
  • Hoe organiseer je bij de alles een actieve vorm van participatie?

We graag met u in debat om antwoorden te krijgen op bovenstaande vragen.

Om een antwoord te krijgen op o.a. bovenstaande vragen organiseert Over Morgen op verzoek van MOOI Noord-Holland en met een financiële bijdragen van het Ministerie van BZK, een expertmeeting.

Voor wie?
De expertmeeting is een vakinhoudelijke bijeenkomst waarin specialisten op dit thema (ontwerpers, adviseurs, juristen) met gemeenten in gesprek gaan en verdieping zoeken. In totaal zijn er op uitnodiging 20 tot maximaal 30 personen aanwezig.

Opzet expertmeeting
De expertmeeting is een debat met vier ronden, onder leiding van Co Verdaas. In de eerste drie ronden staat steeds een casus uit Noord-Holland centraal. Aan tafel komen de casushouder(s) van de betreffende gemeente. Daarnaast schuiven per casus ook enkele specialisten aan. In de vierde ronde komen alle specialisten aan tafel voor de gezamenlijke verdieping en de uitwerking van het thema in een kansenkaart met concrete bouwstenen of manifest-achtige stellingen. Deze output is de basis voor het essay of artikel.

Waarom?
Door dit debat organiseren we draagvlak voor het thema en positioneren we nieuwe koplopers die het thema verder kunnen brengen. Door met elkaar de mogelijkheden voor kwaliteitsadvisering in relatie tot de doelstellingen en instrumenten van de Omgevingswet in beeld te brengen en te vertalen naar concrete invulling van de verschillende rollen, ontstaat er nieuwe energie en creëren we eigenaarschap in het verdere proces van implementatie van de Omgevingswet.